Smrteľný error: Volanie na nedefinovanú funkciu wp () v /home/user/public_html/wp-blog-header.php na riadku 18

O chyba čo sa mi ukázalo na niekoľkých blogoch  WordPress potom, čo sa premiestňujú z jedného servera na iný a mal editovať wp-config.php súbor.

Smrteľný error: Volanie na nedefinovanú funkciu wp () v / Home/užívateľ/public_html / wp-blog-header.php na trase 18

Vzhľadom k chybe: - Vyzerá to ako spis wp-config.php línia stráca potom, čo bol editovaný. Konkrétne, všetko kód php sa objaví na jednom riadku. Neviem presný dôvod. Pravdepodobne preto, že php editor súborov.

Riešenie: Kopírovať a nahradiť novým súborom wp-config.php, do ktorého nastavíte svoju databázu, databázu používateľov, heslo a predponu.

<?php 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'usernamehere');

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */ 
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ 
define('DB_COLLATE', '');

define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here'); 
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here'); 
$table_prefix  = 'wp_';

define ('WPLANG', '');

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** WordPress absolute path to the WordPress directory. */ 
if ( !defined('ABSPATH') ) 
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */ 
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php'); 
?>

Smrteľný error: Volanie na nedefinovanú funkciu wp () v / home /užívateľ/ Public_html / wp-blog-header.php na trase 18

Ako » detské ihrisko » Smrteľný error: Volanie na nedefinovanú funkciu wp () v /home/user/public_html/wp-blog-header.php na riadku 18

Zakladateľ a editor Stealth Settings, od roku 2006 do súčasnosti. Skúsenosti s operačnými systémami Linux (Najmä CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 si WordPress (CMS).

Pridať komentár