Prekompilovať OpenSSL 1.1 a NGINX 1.25 pre TLS 1.3 (CentOS 7)

Prekompilovať OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 pre TLS 1.3 (CentOS 7), podľa scenára, v ktorom ste už nainštalovali na server o staršie verzie openssl spojené so službou nginx.

Presnejšie povedané, aby ste sa mohli aktivovať OpenSSL 1.1.1t za službu NGINX, ktorý beží so staršou verziou. OpenSSL 1.0.2k.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.25.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
# openssl version -a
OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023

To znamená, že existujú dve rôzne verzie OpenSSL. Verzia nainštalovaná v systéme „yum"(1.0.2k-fips) a verziu OpenSSL nainštalovaný manuálnou kompiláciou (openssl 1.1.1t).

Klasicky väčšina odporúča preinštalovať 'OpenSSL“ na úrovni servera. To by znamenalo vykonať príkaz: yum remove openssl. Tu je však veľký problém. S odinštalovaním starej verzie OpenSSL, možno budete musieť odinštalovať aj niektoré závislé aplikácie. Ako napríklad: nginx, MariaDB-server, cerbotPlus mnoho ďalších.

Jednoduchšie riešenie je prekompilovať openssl 1.1 & nginx 1.25 pre TLS 1.3.

Prekompilovať tutoriál OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 pre TLS 1.3 (CentOS 7)

V mojom príklade je rekompilácia pre nginx/1.25.0 & OpenSSL 1.1.1h pomocou kníhkupectiev OpenSSL 1.1.1t.

Prekompilujte NGINX.

1. Vytvorte súbor: nginx-with-tls13-compile.sh

sudo nano nginx-with-tls13-compile.sh

kde pridáte skript:

#!/bin/bash

## nginx
NGINX=nginx-1.25.0.tar.gz

if [ ! -f "${NGINX}" ];then
  wget https://nginx.org/download/${NGINX}
fi

ND=$(basename $NGINX .tar.gz)
if [ ! -d "${ND}" ];then
  tar zxvf ${NGINX}
fi

cd ${ND}

## pre require package
## yum install gcc pcre-devel zlib-devel

./configure --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
  --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --with-compat \
  --with-file-aio \
  --with-threads \
  --with-http_addition_module \
  --with-http_auth_request_module \
  --with-http_dav_module \
  --with-http_flv_module \
  --with-http_gunzip_module \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_mp4_module \
  --with-http_random_index_module \
  --with-http_realip_module \
  --with-http_secure_link_module \
  --with-http_slice_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_sub_module \
  --with-http_v2_module \
  --with-mail \
  --with-mail_ssl_module \
  --with-stream \
  --with-stream_realip_module \
  --with-stream_ssl_module \
  --with-stream_ssl_preread_module \
  --with-openssl=../$(basename $OPENSSL .tar.gz)
  
make

sudo make install

nginx -V

Uložte nový súbor.

2. Vytvorte nový spustiteľný súbor:

chmod +x nginx-with-tls13-compile.sh

Prepísať nginx.service

3. Vytvorte zálohu nginx.service.

cat /lib/systemd/system/nginx.service > /srv/nginx_service.txt

(môžete si vybrať akúkoľvek cestu, ktorú chcete nginx_service.txt)

4. Vytvorte súbor pre službu nginx: nginx.service

sudo nano nginx.service

5. V súbore nový súbor nginx.service pridaj riadky:

## /lib/systemd/system/nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

6. Skopírujte súbor do 'daemon".

sudo cp nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service

7. Po skopírovaní súboru aktualizujte povolenia súboru pomocou príkazu:

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/nginx.service

8. Znova načítajte konfiguráciu systemd na zohľadnenie zmien pomocou príkazu:

sudo systemctl daemon-reload

9. Reštartujte ngnix.

sudo systemctl restart nginx

Prekompilovať OpenSSL / NGINX pre TLS 1.3

10. V tom istom priečinku, kde máte súbory nginx-with-tls13-compile.sh şi nginx.service, vytvorte nový súbor: openssl-1.1-compile.sh.

sudo nano openssl-1.1-compile.sh

Pridajte skript:

#!/bin/bash

## Compile OpenSSL
OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz

DONE=openssl-compile-done

if [ ! -f "${DONE}" ] ;then
  wget https://www.openssl.org/source/${OPENSSL}

  tar zxvf ${OPENSSL}

  cd $(basename $OPENSSL .tar.gz)

  ./config shared no-idea no-md2 no-mdc2 no-rc5 no-rc4 --prefix=/usr/local/

  make

  sudo make install

  cd ..

  touch ${DONE}
fi

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib64/

read -n1 -r -p "$(/usr/local/bin/openssl version) - Press any key to continue..." key

source ./nginx-with-tls13-compile.sh

Nahradiť "OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz” s verziou, ktorú chcete nainštalovať a prekompilovať pomocou NGINX.

11. Urobte skript spustiteľným:

chmod +x openssl-1.1-compile.sh

12. Spustite príkaz:

./openssl-1.1-compile.sh

Počkajte na dokončenie procesu rekompilácie OpenSSL & NGINX.

Prekompilovať OpenSSL 1.1 a NGINX 1.25 pre TLS 1.3 (CentOS 7)
OpenSSL a NGINX

Ak vám môžeme pomôcť alebo ak je potrebné doplniť, sekcia komentárov je otvorená.

S vášňou pre technológie píšem s radosťou ďalej StealthSettings.com od roku 2006. Nájdete tu mnou napísané články o operačných systémoch Windows, Linux, macOS, ale aj o webových platformách ako napr WordPress şi WooCommerce

Ako » Linux » Prekompilovať OpenSSL 1.1 a NGINX 1.25 pre TLS 1.3 (CentOS 7)

Pridať komentár

Best tutorials in your language:
EN - DE - DA - FR - ES - IT - PT - NL - NO - FI - SV - PL - HR - SL - CS - SK - TR - EL - LV - ET - LT - BG - UK - RU - HU - ID - VI - HI - JA - KO - TH - ZH-CN - ZH-TW - IW - AR